Wersja Polska   English Version  

Język polski

Polski a języki słowiańskie


Język polski
(którego dialekt należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskimkaszubski przez część polskich uczonych traktowany jako dialekt języka polskiego, dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim) należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą (Polonia).


Korzenie języka polskiego

Język polski wywodzi się z języka praindoeuropejskiego za pośrednictwem języka prasłowiańskiego. Ślady jego historii można odnaleźć w obocznościach.

Do najważniejszych wczesnych zmian należy palatalizacja indoeuropejska. Dawne miękkie k, kh, g, ghs i z (ale np. litewskie š i ž), zaś w językach kentum, takich jak łacina i języki germańskie, w k i g. W języku prasłowiańskim wszystkie sylaby zamknięte przeszły w otwarte. Pociągnęło to za sobą powstanie samogłosek nosowych i zróżnicowanie długości samogłosek. Ukształtowała się też opozycja spółgłosek miękkich i twardych. przeszły w językach satem, takich jak języki słowiańskie, zwykle w

W języku polskim opozycja samogłosek miękkich i twardych stała się cechą dystynktywną. Zgłoskotwórcze r i l przeszły w pary samogłoska + r lub odpowiednio l. Nastąpił też zanik iloczasu, a wiele spółgłosek miękkich zostało utwardzonych, np. miękkie r przeszło w ż (zapis rz). Wiele spółgłosek miękkich traci miękkość w wygłosie (np. końcowe miękkie w w nazwach typu Wrocław, w przypadkach zależnych nadal jest miękkie – we Wrocławiu).

Rozwój języka polskiego


Ogromny wpływ na rozwój współczesnego języka polskiego miały i nadal maja inne języki europejskie i nie tylko. Analizując język możemy zauważyć wpływy niemieckie, ruskie, rosyjskie, włoskie, a nawet tureckie. Wszystkie zapożyczenia z innych języków były mozliwe dzięki licznym kontaktom politycznym, ekonomicznym i kulturowym z innymi krajami, bez których niemozliwe jest istnienie danego języka.

Obecnie zauważa się nasilony wpływ anglicyzmów. Jest to spowodowane wzrastającym prestiżem języka angielskiego, od pewnego czasu uważanego za jeden z najbardziej uniwersalnych języków świata.


Źródło: Wikipedia